Landsstyret har besluttet at Hedmark og Oppland krets skal så seg sammen med Buskerud, Vestfold og Telemark krets.  Den nye kretsen skal være operativ innen 1. april 2017 og har fått navnet Østlandet krets.   

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra hver av de berørte kretsene for å gjennomgå og foreslå nye vedtekter. Det er i tillegg oppnevnt en valgkomite med representanter fra de to berørte kretsene.

Overgangen til ny krets skje gradvis og de to gamle kretsene vil fortsatt utøve oppgaver parallelt: