Arbeidsprogram 2017

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i 2017.

Det gir føringer for prioriteringene i Postkom på de to organisatoriske nivåene forbund og krets.
(Divisjonstillitsvalgte er sammen med forbundskontoret et utøvende ledd for forbundsstyret)

Forbedring av generelle lønns- og arbeidsvilkår og ivaretakelse av rettigheter for medlemmer i omstilling, verving av nye medlemmer, synliggjøring og forbedring av medlemsfordeler, vil alltid være prioriterte områder for Postkom.

I 2017 skal Postkom:

• Jobbe for god lokal deltagelse og forankring om veien videre for Postkom etter 2016.

• Jobbe for å beholde flest mulig arbeidsplasser i distriktene og fremme heltidsstruktur og at HMS preger arbeidsplassene vi organiserer i.

• Jobbe for at arbeide i selskapene som Postkom organiserer i utføres av egne  ansatte.

• Jobbe for at nye arbeidstakergrupper får den oppfølging de trenger på våre arbeidsplasser. Eksempler kan være de som er i et opplæringsløp eller har spesielle    behov som språkopplæring eller fysisk tilrettelegging.

• Jobbe for å styrke tillitsvalgtordningen i de bedriftene vi organiserer i.

• Jobbe for at organisasjonen speiler mangfoldet og bredden i egen organisasjon.

• Jobbe for en bred deltagelse i Stortingsvalget 2017 og synliggjøre hvilke konsekvenser politiske beslutninger kan få for arbeidslivet og for medlemmenes arbeidsplasser.

• være aktiv i veien mot og i LO-kongressen 2017 for å styrke områder som er viktig for Postkom.

• Jobbe for mer klimavennlige transportløsninger.

• Jobbe for å fremme nye arbeidsplasser gjennom ny utvikling, teknologi og behovsendringer i markedet.