Postpensjonister 2017-12-12T13:15:11+00:00

Postens Pensjonistforbund er en partipolitisk nøytral og uavhengig landsomfattende organisasjon med formål å verne om og fremme postpensjonistenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.

Vi organiserer pensjonister som har vært ansatt i alle nåværende og tidligere enheter i Posten, eller i selskaper hvor Posten har en eierandel på minst 50 prosent.

Alders-, uføre- og AFP-pensjonister med ektefeller/samboer kan bli medlemmer. Det samme gjelder ansatte som har sluttet med ventelønn, eller etter å ha mottatt sluttvederlag ved frivillig fratreden, og enker/enkemenn etter ansatte.

Postens Pensjonistforbund er kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet, og vi har et nært samarbeid med Postkom, LO Stat og Posten.

Innmeldinger eller henvendelser kan skje til den enkelte avdeling eller forbundet sentralt.

Vi har nå fått egen nettside der du finner blant annet: aktuelle nyheter,kontaktinformasjon, dokumenter og informasjon om avdelingene. 

www.postpensjonistene.no