Postkom har to hovedvalg. Enten fortsette som eget forbund, eller slå seg sammen med ett eller flere andre LO-forbund. 

Postkom kan føre sin historie helt tilbake til 1881, da Christiania Postbudforening ble stiftet. Men dagens forbund har ikke så lang historie. Forbundet ble stiftet i 2000, da de to LO-forbundene Norsk Postforbund og Den norske Postorganisasjon ble slått sammen. Til tross for at forbundet bare har eksistert i 16 år, har de gjort to forsøk på å etablere større forbund for arbeidere innen service og samferdsel. Først med Forbund1 i 2005, og deretter med Forbundsalliansen i 2012.

Medlemsnedgang. Av ulike årsaker havarerte disse to prosjektene på oppløpssida, og Postkom har levd greit som eget forbund. Men helt siden starten har Postkom mistet medlemmer som en følge av effektivisering og nedbemanning i Posten. Postkom har i dag 10 400 yrkesaktive medlemmer. Det er forventet at medlemstallet vil falle ytterligere de nærmeste årene, med bakgrunn i en rekke planlagte omstillingsprosesser i Posten Norge og DNB. Endringene i Posten skyldes fall i brevvolum og endring av politiske rammevilkår for Posten, blant annet bortfall av lørdagsomdeling og innføring av EUs tredje postdirektiv.

Ny prosess? Nå inviterer Postkom medlemmene til en debatt om hva som er riktig for Postkom å gjøre. Debatten starter nå, og det er satt av tid på landsmøtet til denne saken. Landsmøtet skal ikke konkludere, men det nye forbundsstyret må oppsummere og konkludere i etterkant. Det er skissert fire mulige veivalg for Postkom. Her er noen plusser og minuser ved de fire alternativene:

1. Fortsette som nå

Veivalg - graf - undersøkelse 1Postkom har sunn økonomi, og har fortsatt en svært bra organisasjonsgrad i Posten. Så lenge forbundet klarer å rekruttere flertallet av de som begynner å jobbe i Posten, vil styrkeforholdet mot arbeidsgiver holde seg noenlunde stabilt. Men uansett hvor godt man jobber med rekruttering av nye medlemmer, vil dette alternativet føre til at forbundet får færre og færre medlemmer.

Et opplagt minus ved å fortsette alene, er at nedgangstider og færre medlemmer vil føre til færre tillitsvalgte med tjenestefri, noe som igjen vil føre til at det blir vanskeligere å gi medlemmene den servicen de er vant til.

Hvis forbundet fortsetter som nå, kan noen viktige medlemsfordeler som rabatterte feriehus og forsikringsordningene opprettholdes. På minussiden noteres imidlertid at det er trolig at tilbudet om kurs og annen skolering reduseres som følge av fallende medlemstall.

Med færre medlemmer og dermed færre frikjøpte tillitsvalgte blir det dessuten mer krevende å opprettholde spisskompetanse innenfor enkeltområder i lov- og avtaleverket.  

En annen viktig utfordring er at Postkom med redusert medlemstall kan miste innflytelse både internt i LO og i det politiske miljøet.

2. Utvide medlemsgrunnlaget

Veivalg - graf - undersøkelse 2

Dette innebærer å drive videre omtrent som i dag, men å utvide grunnlaget for rekruttering av medlemmer, primært innenfor Bring-systemet. Tilhengerne av dette alternativet ser særlig for seg at medlemmer kan rekrutteres blant kontraktørene i Bring.

De fleste arbeidstakere sogner allerede til et LO-forbund, så det er vanskelig å finne nye grupper å rekruttere. Postkom kan velge å ta opp kampen om medlemmer med andre LO-forbund, men dette vil i tilfelle være et brudd med Postkoms gjeldende politikk, som sier at man ikke skal slåss om medlemmer som allerede er organisert i et LO-forbund.

3. Gå inn i et annet forbund

Veivalg - graf - undersøkelse 3

Alternativet regnes som det mest realistiske, hvis man velger å gå sammen med andre. Både fordi det er en enklere prosess enn å skulle etablere noe nytt, og at det vil innebære langt mindre endringer for det forbundet man da går inn i, enn om man sammen skal konstruere et helt nytt forbund.

Styrkene ved dette forslaget er at det gir gode muligheter for å få med dagens medlemsfordeler inn i det nye forbundet. Det er også mulig å ta med mye av dagens lokale organisering inn i et annet forbund. Forbundet man går inn i vil få flere medlemmer, og makt og innflytelse internt i LO og i samfunnet for øvrig vil bli styrket. For ansatte og tillitsvalgte i Postkom vil det kunne bli nye muligheter for verv eller ansettelser i et nytt forbund.

Utfordringene ved å gå inn i et annet forbund vil blant annet være at Postkom-medlemmer kanskje må akseptere noe høyere kontingent, at noen medlemsfordeler forsvinner eller erstattes av andre og at man må dele på medlemsfordelen som ligger i feriehjem og leiligheter som Postkom har i dag.

Det kan bli en utfordring å opprettholde identiteten medlemmene har til forbundet hvis man går inn i et annet forbund. På den andre siden finnes det gode eksempler på at medlemstallet og identiteten er styrket etter at man har gått inn i et annet forbund, noe for eksempel grafikerne og restaurantarbeiderne i Fellesforbundet er eksempler på.

4. Slå seg sammen med ett eller flere forbund

Veivalg - graf - undersøkelse 4

Å slå seg sammen med ett eller flere forbund, og dermed lage et nytt forbund, har mange av de samme fordelene som å gå inn i et eksisterende forbund. Minuset er at det er en lengre og mer kronglete prosess, noe som har veltet de to foregående forsøkene.

En klar fordel med en slik sammenslåing, er at Postkom trolig vil få mer påvirkning på hvordan forbundet skal bli, enn hvis man går inn i et eksisterende forbund.

Ved å etablere et nytt forbund får man også muligheten til å modernisere organisasjonen. Etablering av et nytt forbund vil også kunne gi et løft og en del oppmerksomhet.

På minussiden er blant annet at dette er en veldig ressurskrevende prosess, samt at faren for å mislykkes er mye større enn ved å gå inn i et annet forbund. Noen sentrale tillitsvalgte har i undersøkelser uttrykt at de ikke har motivasjon til å starte opp en ny runde med sammenslåingsprosess etter de to foregående forsøkene. Dette vil kunne svekke Postkoms forhandlingsstyrke, og også svekke muligheten for å få et eventuelt forhandlingsresultat gjennom en uravstemning.

Oppsummering

Medlemmene har i den store undersøkelsen i vår sagt at det er naturlig at Postkom lander en endelig organisatorisk løsning i løpet av perioden 2016–2020. Medlemmene er svært fornøyde med sitt medlemskap i Postkom, men det er også en bred forståelse for at medlemsnedgangen vil få konsekvenser for forbundet framover.

Landsmøtet skal vurdere hva slags prosess som skal igangsettes i neste landsmøteperiode. Og uansett hva som besluttes, vil medlemmene få muligheten til å si sitt under en uravstemning.

Print Friendly, PDF & Email