På landsmøtet i 2016 vedtok vi å starte en prosess som kan ende med at Postkom blir en del av et annet forbund. Nå er vi halvveis i landsmøteperioden, og vi har foreløpig tatt debatten i små og forsiktige steg. Det har vært riktig å la tanken modne, men nå er tiden inne for å sette mer trøkk på debatten og fortgang i prosessen. Det betyr også konkretisering av de alternativene vi har. 

Mitt mål er at vi i løpet av det neste året skal konkludere med hva vi vil gjøre i denne saken. Da må vi i løpet av høsten avklare hvilke forbund vi skal fortsette dialogen med. Neste vår skal vi bruke til å diskutere detaljene og de mer praktiske sidene ved å gå inn i et annet forbund. For at denne prosessen skal lykkes vil vi trenge engasjement og innspill fra hele organisasjonen. Medlemsundersøkelser viser at det er et klart flertall som ønsker at Postkom skal bli en del av et annet forbund. De forteller også hva dere som medlemmer er opptatt av at vi skal videreføre i et nytt forbund. Dette er helt avgjørende prioriteringer som vi tar med oss i de samtalene vi nå skal ha med aktuelle forbund.

Det er selvfølgelig helt legitimt å være imot at vi skal gå inn i et annet forbund, og til syvende og sist er det medlemmene som skal avgjøre dette spørsmålet i en uravstemning. Når det er sagt, er det likevel viktig at de som er imot, deltar i debatten om hva som er viktig å ivareta dersom flertallet velger at Postkom skal bli en del av et annet forbund. Derfor må både de som er for, og de som er imot, delta i debatten – alle skal bli hørt!
Mange spør meg om hvilket forbund jeg foretrekker. Det har jeg faktisk ingen formening om, fordi det som er avgjørende for meg er hvilket forbund som kan og vil innfri de kravene vi stiller. Vi skal finne det forbundet hvor vi kan føle oss hjemme faglig, organisatorisk og kulturelt.

Jeg gleder meg til debatt og dialog utover høsten. Dette temaet skal settes høyt på dagsordenen i kretsene og ute på den enkelte arbeidsplass. I tillegg vil det være tema på alle sentrale samlinger og i våre formelle organer. Jeg vil i løpet av høsten besøke samtlige kretser, og tillitsvalgte i kretsene skal ut på arbeidsplassene. Vi vil også fortsette å ta pulsen på hva dere medlemmer mener gjennom medlemsundersøkelser. Postkom har opprettet en egen Facebook-gruppe for denne debatten «Postkom – veien videre». Der kan alle i Postkom delta med sine synspunkter.
Skal vi lykkes, må så mange som mulig ta del i debatten og bidra til at beslutningsgrunnlaget blir best mulig. God debatt!
Vi skal finne det forbundet hvor vi kan føle oss hjemme faglig, organisatorisk og kulturelt.