Foto: Morten Hansen

I årets tariffoppgjør mellom Posten Norge og Postkom ble det blant annet forhandlet frem en pott på 3 000 000 kroner til kompetansetiltak. Dette for å avhjelpe fremtidige omstillings- og nedbemanningsbehov. Protokollen er nå klar og det er åpnet for å søke midler.

«Vi oppfordrer medlemmer til å benytte denne anledningen til å øke kompetansen og dermed stå sterkere i møte med arbeidslivet utenfor bedriften» sier 1. nestleder Gerd Øiahals.

Forvaltning av midlene
Midlene vil fordeles etter søknad fra ansatte, og omtales nedenfor som kurs-/studiekompensasjon.

Målgruppe
Forutsetningen for å kunne søke om kurs-/studiekompensasjon er at den ansatte som mottar midler kan bidra til å løse fremtidige omstillingsbehov dersom den ansatte sier opp sin stilling.
Kurs-/studiekompensasjon kan kun tildeles ansatte i Posten Norge AS, og blant disse kun til ansatte som:
1. har en stilling som står i fare for å bli rammet av nedbemanning
Eller
2. ved eventuell egen oppsigelse etterlater seg en vakant stilling med samme grunnpreg som stillinger som vil kunne bortfalle ved nedbemanning, og slik bidra til intern jobbmobilitet

Ansatte som er i permisjon har anledning til å søke.
Du kan ikke søke om kurs-/studiekompensasjon når du har fått innvilget stipend fra Posten Norge AS for samme kompetansetiltak (kurs/utdanning etc).
Du kan ikke søke om kurs-/studiekompensasjon dersom du har signert sluttvederlagsavtale i henhold til omstillingsavtalen, annen fratredelsesavtale eller er i oppsigelsestid.
Dette kan det søkes om
1. Hel eller delvis dekning av arbeidslivsrelevante kurs. Kursene må lede frem til dokumentert kompetanse i form av f.eks kursbevis/sertifikat.
2. Hel eller delvis dekning av yrkesrettet skolegang.
3. Hel eller delvis dekning av studier.
Maksbeløp pr tildeling er normalt: 100.000,- I særlige tilfeller vil denne grensen kunne overstiges.

Skatt
Arbeidsgivers finansiering av kurs og utdanning gjennom denne ordningen vil ikke medføre skattemessig forpliktelse for den ansatte.
Hvordan søke
Ansatte som har sitt ansettelsesforhold i en del av Posten Norge AS der det har vært informert om omstilling/nedbemanning kan søke frem til tidspunktet overtalligheten er definert, og den enkelte vet om deres stilling vil opphøre. Det vil være søknadsfrist den 1. i hver måned.
Søknadene sendes til regionen. Alle vedlegg må legges ved søknaden og merkes med fullt navn.
I søknaden må dette fremkomme:
– det konkrete kompetansetiltak og leverandør av dette som søkeren ønsker å delta på
– forventet tidspunkt for oppstart og avslutning for dette kompetansetiltaket
– hvorfor den ansatte ønsker å ta kurset/utdanningen det søkes om midler til.
– forventet behov for fri i forbindelse med å delta på kurs/utdanning og gjennomførelse av eventuell eksamen. Midlene dekker kun utgifter, og eventuell fri må avklares med leder i hvert enkelt tilfelle etter eventuell innvilgelse av kurs-/studiekompensasjon.

Slik vurderes søknadene
Søknadene vurderes fortløpende, og midlene fordeles inntil den sentrale potten pr år er tom. Kurs-/studiekompensasjonen blir tildelt fra en sentral pott. Vurderingen skjer av en sentral, partssammensatt gruppe etter innstilling fra selskapet regionalt. I innstillingen fra regionen skal det fremkomme om søkeren oppfyller kriteriene. Den sentrale, partssammensatte gruppen vurderer ved behov hvilke søknader som skal prioriteres. Dersom dette er nødvendig skal arbeidslivsrelevante kurs prioriteres fremfor yrkesrettet skolegang som igjen prioriteres fremfor høyere utdanning. Dernest vil søkere som best kan knytte kompetansetiltaket til faktisk etterspørsel for kompetanse i arbeidsmarkedet prioriteres. Dette kan gjøres i søknaden ved f.eks å vise til kompetansekrav i stillingsutlysninger fra virksomheter der søkeren kan tenke seg å søke jobb.

Utbetaling
Kurs-/studiekompensasjonen etterbetales mot dokumentasjon (kvittering) eller betales direkte til leverandør ved at den ansatte oppgir selskapet som fakturamottaker. Selskapet dekker kun studieutgifter pådratt innen 12 måneder etter innvilgelse. Retten til innvilget kurs-/studiekompensasjon bortfaller dersom ikke selskapet har mottatt regning fra leverandør eller vederlag er fremlagt PNAS innen 15 måneder etter innvilgelse. Støtten kan gå til semester-/kursavgift hos kurs-/studieleverandør/ skole, eksamensavgift, studiemateriell og reise/opphold i sammenheng med studier/kurs. Det er ikke en forutsetning at den som har fått tildelt midlene står i stilling i PNAS ved utbetaling av kostnadsdekningen.