Regjeringen somler med ny postlov. Det betyr at det er umulig å innføre annenhver dag postombæring fra 1. januar 2020. – Postkom har krevd 18 måneder, og står fast på det. Her snakker vi om nedbemanning av cirka 1500 ansatte. De fortjener en god og anstendig omstilling, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Regjeringen har varslet Stortinget at de vil komme med forslag til ny postlov i løpet av mars. En kan da tidligst forvente at loven blir vedtatt av Stortinget i mai. Etter Postkoms mening betyr det at det er umulig å redusere fra fem dagers postdistribusjon til annenhver dag fra 1. januar 2020.

Postkom har krevd at det settes av 18 måneder fra vedtak i Stortinget til implementering, slik at man får tid til gode og ryddige omstillingsprosesser. En statseid bedrift har et spesielt ansvar når det skal foretas store nedbemanninger, og hvor mange av de som rammes kun har få år igjen til pensjonsalder. Postkom krever derfor følgende:
 18 måneder fra vedtak til gjennomføring.
 Det må settes av penger til omstilling.
 Kravet om avkastning må reduseres i perioden man omstiller.
 Staten må ikke ta ut utbytte i perioden det omstilles.
 Staten må gjennom hele perioden betale for ulønnsomme posttjenester.

Postkom har siden Samferdselsdepartementet hadde saken ute på høring jobbet aktivt opp mot regjeringen og Stortinget for å få gjennomslag for våre krav. – Det vil vi fortsette med inntil loven er endelig vedtatt av Stortinget, avslutter Øverland.

Print Friendly, PDF & Email