Forsikringer

Forsikringer2018-09-25T09:36:29+00:00

Som medlem av Postkom får du LOfavør kollektiv hjemforsikring gjennom medlemskapet. Du nyter også godt av de andre kollektive forsikringene som medlemskapet gir, og får tilbud om individuelle forsikringer.

Les mer om forsikringsordningene på LOfavørs nettsider eller i Postkoms forsikringsbrosjyre 2018.

Forsikringspakke 1: 138 kroner pr måned

LOfavør Kollektiv hjemforsikring

Forsikringen dekker vanlige tap og skader på innbo og løsøre. Det er ikke nødvendig å ha en tilsvarende forsikring i et annet forsikringsselskap. Denne forsikringen har ingen øvre erstatningsgrense.

Skader under egenandelen på 3000 kroner dekkes ikke. (Dersom det er to i husstanden med Kollektiv hjem frafaller egenandel, men skaden må være på over 1000 kroner). Kun 500 kroner i egenandel ved knust skjerm på mobiltelefon.

For yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden, er samlet forsikringssum inntil 300.000 kroner for eiendeler de har i Norden.

Enkeltgjenstander er forsikret for inntil 300.000 kroner og det er innført beløpsbegrensning på smykker og gull på 300.000 kroner pr. skadetilfelle.

LOfavør Grunnforsikring

Denne forsikringen er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall uansett dødsårsak. Forsikringen vil alltid komme i tillegg til andre forsikringer. Forsikringer dekker både medlemmet og medlemmets familie.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Her er du dekket dersom du skulle bli utsatt for en ulykke på vei til eller fra jobben eller i fritiden. Forsikringen gjelder kun medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke fram til fylte 70 år.

Arbeidsulykkesforsikring

Ulykkesskader som medfører en lavere medisinsk invaliditet enn 15 prosent dekkes vanligvis ikke av arbeidsgivers forsikringer. Denne forsikringen dekker slike skader som skjer på arbeidsplassen i arbeidstiden, og som medfører varig medisinsk invaliditet lavere enn 15 prosent.

Forsikringspakke 2: 465 kroner pr måned

Forsikringen er ment å sikre medlemmene økonomisk ved varig egen arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke. Erstatningsbeløpet er inntil 4 G for uførhet. Forsikringen gjelder for medlemmer som ikke har reservert seg. Postkom betaler denne forsikringen de to første månedene du er medlem. Deretter kan du reserve deg skriftlig dersom du ikke ønsker forsikringen.

Ytelsen i uføreforsikringen er endret til månedlige utbetalinger fra og med 13. sykemeldingsmåned, uten å vente på varig vedtak om uførhet fra NAV. Medlemmer som mottar månedlige utbetalinger fra uføreforsikringen omfattes av dødsfallsforsikringen i utbetalingsperioden.

Medlemmer under 60 år som har fått utbetalt uføreerstatning og medlemmer mellom 60-67 år betaler premie for dødsrisikoforsikring. Premien for dødsrisiko er kr 168,- pr måned. Forsikringen opphører når du fyller 67 år.

Advokatforsikring: 58 kroner pr måned

Forsikringen gir deg og din familie rett til spesialisert advokathjelp privat. Forsikringen er innført som kollektiv medlemsfordel for dem som ikke har reservert seg. Forsikringen dekker de viktigste privatrettslige områdene som kjøpsrett, arv, samboeravtale eller ektepakt, skilsmisse eller barnefordelingssaker, eiendoms- eller naboforhold eller hjelp til å skrive testament. Les mer på www.help.no/postkom.

Kjøp og salg av bolig er ikke omfattet av advokatforsikringen. Innenfor dette området finnes det nemlig egne, veletablerte forsikringsordninger. Som selger av bolig kan man tegne eierskifteforsikring, mens kjøper kan tegne boligkjøperforsikring.

Forsikringen gir deg:

 • Inntil 15 timer rådgivning fra advokat per år
 • Dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. Dette omfatter både egne og eventuelt idømte saksomkostninger
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat
 • Som medlem betaler du ingen egenandel

Reiseforsikring med toppdekning: 87 kroner pr måned for de under 67 år og 104 kroner pr måned for de over 67 år

Fra 1. januar 2014 er LOfavør Reiseforsikring med toppdekning innført som kollektiv medlemsfordel for de under 67 år som ikke har reservert (for de over 67 er forsikringen frivillig). Med denne forsikringen er du og din familie (ektefelle eller samboer og barn under 20 år) forsikret på alle typer reiser som varer inntil 70 dager, året rundt, hele døgnet og i hele verden. 

Forsikringen dekker:

 • Skadet eller tapt reisegods inntil 400.000 kroner (enkeltgjenstander inntil 25.000 kroner)
 • Forsinket reisegods minimum fire timer inntil 5.000 kroner pr person
 • Egenadel ved leiebil inntil 8.000 kroner
 • Reiseulykke, reiseansvar, reisesyke og hjemtransport
 • Reiseulykke med inntil 500.000 kroner ved død eller invaliditet før fylte 70 år (500.000 kroner ved barns invalididtet)
 • Tilkalling av familie (ubegrenset for inntil to personer)
 • Evakuering (ubegrenset ved krig, uro eller katastrofer)
 • Reiseavbrudd inntil 80.000 kroner
 • Avbestillingsforsikring inntil 400.000 kroner
 • Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom, ulykkesskade, eller dødsfall med inntil 100.000 kroner
 • Rettshjelp
 • Les mer om vilkår mv på LOfavør.no

 

 

Privacy Policy Settings