Postkom ble en del av Fagforbundet 1. januar 2020, forsikringene videreføres inntil videre, det vil bli informert grundig ved endringer.

Som medlem av Fagforbundet får du LOfavør Innboforsikring gjennom medlemskapet. Du nyter også godt av de andre kollektive forsikringene som medlemskapet gir, og får tilbud om individuelle forsikringer.

Skal du melde skade? Dette kan du blant annet gjøre på nett: Meld skade

Les mer om forsikringsordningene på LOfavørs nettsider eller i Fagforbundet Post og finans 2020.

Forsikringspakke 1: 138 kroner pr måned

LOfavør Innboforsikring

Forsikringen dekker vanlige tap og skader på innbo og løsøre. 

Skader under egenandelen på 3000 kroner dekkes ikke. (Dersom det er to i husstanden med LOfavør Innboforsikring frafaller egenandel, men skaden må være på over 1000 kroner). 

For mer informasjon og fullstendige vilkår se LOfavør sine sider. 

LOfavør Grunnforsikring

Denne forsikringen er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall uansett dødsårsak. Forsikringen vil alltid komme i tillegg til andre forsikringer. Forsikringer dekker både medlemmet og medlemmets familie.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Her er du dekket dersom du skulle bli utsatt for en ulykke på vei til eller fra jobben eller i fritiden. Forsikringen gjelder kun medlemmet. Forsikringen dekker både ved død og ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke fram til fylte 70 år.

Arbeidsulykkesforsikring

Ulykkesskader som medfører en lavere medisinsk invaliditet enn 15 prosent dekkes vanligvis ikke av arbeidsgivers forsikringer. Denne forsikringen dekker slike skader som skjer på arbeidsplassen i arbeidstiden, og som medfører varig medisinsk invaliditet lavere enn 15 prosent.

Forsikringspakke 2: 489 kroner pr måned

Forsikringen er ment å sikre medlemmene økonomisk ved varig egen arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke. Erstatningsbeløpet er inntil 4 G for uførhet. Forsikringen gjelder for medlemmer som ikke har reservert seg. Postkom betaler denne forsikringen de to første månedene du er medlem. Deretter kan du reserve deg skriftlig dersom du ikke ønsker forsikringen.

Ytelsen i uføreforsikringen er endret til månedlige utbetalinger fra og med 13. sykemeldingsmåned, uten å vente på varig vedtak om uførhet fra NAV. Medlemmer som mottar månedlige utbetalinger fra uføreforsikringen omfattes av dødsfallsforsikringen i utbetalingsperioden.

Medlemmer under 60 år som har fått utbetalt uføreerstatning og medlemmer mellom 60-67 år betaler premie for dødsrisikoforsikring. Premien for dødsrisiko er kr 170,- pr måned. Forsikringen opphører når du fyller 67 år.

Advokatforsikring: 59 kroner pr måned

Forsikringen gir deg og din familie rett til spesialisert advokathjelp privat. Forsikringen er innført som kollektiv medlemsfordel for dem som ikke har reservert seg. Forsikringen dekker de viktigste privatrettslige områdene som kjøpsrett, arv, samboeravtale eller ektepakt, skilsmisse eller barnefordelingssaker, eiendoms- eller naboforhold eller hjelp til å skrive testament. Les mer på www.help.no/postkom.

Kjøp og salg av bolig er ikke omfattet av advokatforsikringen. Innenfor dette området finnes det nemlig egne, veletablerte forsikringsordninger. Som selger av bolig kan man tegne eierskifteforsikring, mens kjøper kan tegne boligkjøperforsikring.

Forsikringen gir deg:

 • Inntil 15 timer rådgivning fra advokat per år
 • Dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. Dette omfatter både egne og eventuelt idømte saksomkostninger
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat
 • Som medlem betaler du ingen egenandel

Reiseforsikring med toppdekning:  92 kroner pr måned for de under 67 år og 110 kroner pr måned for de over 67 år

Fra 1. januar 2014 er LOfavør Reiseforsikring med toppdekning innført som kollektiv medlemsfordel for de under 67 år som ikke har reservert (for de over 67 er forsikringen frivillig). Med denne forsikringen er du og din familie (ektefelle eller samboer og barn under 20 år) forsikret på alle typer reiser som varer inntil 70 dager, året rundt, hele døgnet og i hele verden. 

Forsikringen dekker:

 • Enkeltreiser med varighet inntil 70 dager
 • Deg som medlem, din ektefelle/samboer,og barn inntil 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere
 • Tyveri av, og skade på bagasje
 • Forsinket eller forsvunnet bagasje
 • Reisesyke og hjemtransport
 • Reiseulykke
 • Reiseansvar
 • Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom
 • Egenandel på leiebil 

NB! Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er ikke dekket av reiseforsikringen

For mer informasjon og fullstendige vilkår se LOfavør sine sider.