Som det er informert om tidligere etablerer Posten Norge divisjon Nettverk Norge, dette er en sammenslåing av den produksjonen som i dag skjer i post og logistikk. Nå er organisasjonsstrukturen på nivå 3 avklart med forslag til mandat/ansvarsområde og kompetansekrav til lederstillinger på nivået.

Postkom har tatt ny organisering av nivå 3 til etterretning. Som en konsekvens av omstruktureringen vil det komme noen organisatoriske endringer, som blant annet:

  • Bring Transportløsninger AS i Bildrift innland NO flyttes til Nettverk Norge og organiseres under enheten Linjetrafikker og partigods. Postkom er positive til at BTL flyttes, men ser samtidig utfordringer med parallelle tariffområder i samme divisjon. BTL AS vil ikke være en del av nivå 3 strukturen.
  • Postkom ser behovet for en fremtidig grenseoppgang mellom egentransport/BTL og kjøpt transport.
  • Ekspedisjonsnettet blir ikke med til Nettverk Norge, men videreføres i Divisjon Post
  • Det i Nettverk Norge blir fem geografiske regioner. Leder skal drifte og utvikle regionen etter krav om produktivitet, kvalitet, kost, investert kapital og HMS.
  • Det etableres en fellesenhet for økonomi som gis ansvar for divisjonene Nettverk Norge, Post og divisjon E-handel og Logistikk. Dette blir divisjonenes kompetansesenter for økonomi og virksomhetsstyring.
  • Lean flyttes til Operasjonell utvikling i Nettverk Norge. Lean vil ikke lengre være en enhet på nivå tre i strukturen.
  • Postkom er fornøyd med at miljøene for operasjonell utvikling i hovedsak samles i Nettverk Norge.
  • Kundeservice i dagens divisjoner Express, E-handel og logistikk og Post slås sammen under felles ledelse i ny divisjon E-handel og logistikk.

Kriteriene for å besette leder stillingene på nivå 3 vil være utfra en bred kompetansevurdering. Ved oppsigelser kan ansiennitet fravikes ved saklig grunn. Å velge den best kvalifiserte innenfor utvalgskrets anses som saklig.

Nivå 3 ledere har rett til å bli vurdert inn mot posisjoner i det samme juridiske selskapet de i dag er ansatt i. Etter planen skal ledernivå 3 være på plass mot slutten av juni.

– Postkom har sett nødvendigheten av en ny organisering og struktur og er tilfreds med en struktur som legger til rette for bedre samhandling og at jobbene forblir i Posten, uttaler 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen.

Print Friendly, PDF & Email