Punktum satt for Forbundsalliansen

Etter at det torsdag 14. februar ble kjent at både Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund velger å trekke seg fra Forbundsalliansen, kan vi konstatere at dette også betyr slutten for arbeidet med å danne et nytt storforbund.

– Selv om det ikke er fattet vedtak i de formelle fora, verken i NTF eller NAF, må vi likevel legge til grunn at det videre arbeidet med å etablere Forbundsalliansen opphører. Jeg mener fortsatt at ideen om å etablere et nytt, stort LO forbund er riktig. Derfor beklager jeg på det aller sterkeste at vi ikke klarer å få dette til, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

– At vi ikke får det til – heller ikke denne gangen – rokker ikke ved at ideen om å etablere et nytt, stort LO forbund, både er riktig og god, sier Øverland.

– Mange gode krefter i Postkom har gjort et stort og viktig arbeid i de ulike prosjektgruppene. Tillitsvalgte i kretsene og i forbundet har lagt ryggen til når det trengtes. Kretsene har lagt planer for sine lokale aktiviteter fram mot den planlagte uravstemningen. Jeg vil rette en stor takk til alle som har gitt verdifulle bidrag i denne prosessen. Også til alle medlemmene som har engasjert seg, sier Øverland.

 

Punktum satt for høringsuttalelsene

Utredningene fra arbeidsgruppene i prosjekt Forbundsalliansen har vært på høring internt i Postkom og i de tre samarbeidende forbundene. Høringsfristen utløp 14. desember og Postkom har fått inn en rekke uttalelser bl a fra kretsene.

Uttalelsene vil nå bli gjennomgått og tatt med i det videre i arbeidet og forberedelsene fram mot de forestående forhandlingene med Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi.

– Det er kommet inn mange gode og konstruktive innspill som vi tar med oss videre i prosessen. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til dette,  sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Forbundsstyret skal behandle og ta stilling til høringsuttalelsene allerede 23. januar. Resultatet av denne behandlingen danner grunnlaget for forhandlingene som etter planen skal gjennomføres innen 13. februar.  

Forbundsstyret har nedsatt en forhandlingsdelegasjon som består av:
Odd Christian Øverland, forbundsleder
Gerd Øiahals, 1. nestleder
Hans Fredrik Danielsen, 2. nestleder
Ann Elisabeth Wirgeness, forbundsstyret
Lars Nilsen, forbundsstyret
Heidi Skurve, kretsleder Agder og Rogaland
Thore Strøm, forbundssekretær  

Etter planen skal forbundsstyret behandle avtalegrunnlaget 13. februar og avgi sin innstilling til landsstyret 27. februar.

Medlemmene skal ta stilling til sammenslutningen gjennom uravstemning med svarfrist 12.4.2013.  

 

 

 

 

Høringsdokumentet
– fullversjon (PDF)
 
Høringsdokumentet
– sammendrag (PDF)
 
Consultation Document
– English version (PDF)