Her er konsekvensene vi forutså

For folk flest

I Norge er vi vant med rimelige og gode posttjenester uansett hvor vi bor. Dette er viktig for å kunne opprettholde bosetting i hele landet. Dette har det vært bred politisk enighet om.

Det er all mulig grunn til å forvente både dårligere og dyrere tjenester som følge av ny postlov som nå er vedtatt og som innebærer innføring av EUs tredje postdirektiv. Konsekvensene er stikk motsatt av formålet EU har hatt med å liberalisere postmarkedet.

Den nye postloven legger opp til en ekstrem liberalisering av posttjenestene. Det settes minimale krav til konkurrerende postselskaper. Enhetsportoen fjernes for all brevpost bortsett fra enkeltsendinger, som utgjør cirka 10 % av brevforsendelsene. I realiteten innføres det en makspris som fører til at forbrukere og postkunder i de ulønnsomme markedene må betale høyere pris for forsendelser av brevpost. Kombinasjonen av enerettsområde og enhetsporto, er det som i hovedsak bidrar til at vi kan ha likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet. Grunnlaget for dette spleiselaget er fjernet gjennom innføring av den nye postloven. I tillegg er lørdagsomdeling av post kuttet og lørdagsdistribusjon av aviser overlatt til Kvikkas.

I tillegg har staten redusert statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester lenge før effekten av tiltakene kan tas ut og omstillingen av Postens virksomhet kan gjennomføres. Dermed blir det de ansatte i Posten som må betale prisen for dette.

For næringslivet

For næringslivet er det viktig med likeverdige rammevilkår. I Norge har det vært tverrpolitisk enighet om at det skal være mulig å drive næringsvirksomhet i hele landet.

Ny postlov og liberalisering av postmarkedet vil føre til ulike konkurransevilkår. Innføringen av EUs tredje postdirektiv vil true en god og pålitelig postdistribusjon til rimelig pris. Dette vil skape pris- og serviceforskjeller avhengig av hvor bedriftene ligger og hvor de sender post.

Tidligere var det likeverdige posttjenester til lik pris finansiert gjennom enhetsportoen og enerettsområdet. Dette utjevnet kostnadene mellom lønnsomme og ulønnsomme områder. Dette spleiselaget kan ikke lenger opprettholdes.

At prisene var like, bidro til å opprettholde like konkurransevilkår og dermed arbeidsplasser i distriktene.

For kommunene

En landsomfattende infrastruktur som omfatter gode, pålitelige posttjenester er avgjørende for alle kommuner. Kommunene er avhengig av at folk og næringsliv har gode betingelser.

En svekkelse av det lokale næringslivets muligheter rammer i neste omgang bosetningsgrunnlaget.

Ny postlov, og innføring av EUs tredje postdirektiv, gjøre det vanskeligere å opprettholde den desentraliserte næringslivs- og bosetningsstrukturen vi har i Norge.

For samfunnet

Posttjenestene i Norge er en viktig del av landets infrastruktur for å opprettholde næringsliv og bosetting i distriktene.

Formålet med konkurranse er at forbrukerne skal få billigere og bedre tjenester. Men konkurransen vil fungere bare der posttjenestene er lønnsomme. Det betyr for Norges del konkurranse kun i de mest urbane områdene i landet. De ulønnsomme delene må finansieres gjennom prisøkning eller gjennom betydelige subsidier fra staten.

Det er et paradoks at staten skal betale hundrevis av millioner kroner for at private konkurrenter skal kunne ”skumme fløten” i et liberalisert postmarked. Som en konsekvens av at utgiftene blir overført til staten, vil dette bli gjenstand for en årlig debatt i forbindelse med statsbudsjettet. Dermed vil pris, service og kvalitet på posttjenester hele tiden settes under press, fordi andre samfunnsnyttige formål vil kunne anses som viktigere.

Postens begrensede enerett og enhetsporto har tidligere gjort det mulig å tilby alle i hele landet gode posttjenester til en rimelig pris, også der andre distributører aldri vil tilby sine tjenester. Denne likebehandlingen av folk og næringsliv vil ikke lenger være mulig gjennom innføring av ny postlov og postdirektivet. Det er bare i de mest urbane områdene at andre aktører vil ta opp konkurransen med Posten.