Her er våre argumenter mot postdirektivet

Dyrt

Det er feil at posttjenestene blir billigere i et liberalisert postmarked. EU-land som allerede har liberalisert postmarkedet har erfart det.

Kombinasjonen av enerettsområde og enhetsporto, var det som i hovedsak bidro til at vi kunne ha likeverdige posttjenester til lik pris i hele landet. Grunnlaget for dette spleiselaget er fjernet gjennom innføring av ny postlov.

Alternativet er at staten dekker mellomlegget over statsbudsjettet og regningen sendes skattebetalerne. Det er uklokt å bytte ut et nærmest selvfinansiert system og erstatte det med statlige subsidier. Statens penger bør heller brukes på andre gode formål.

Dårlig

Det er feil at posttjenestene blir bedre i et liberalisert postmarked. EU-land som allerede har liberalisert postmarkedet, har erfart det.

Norge har hatt kanskje verdens beste posttjenester takket være at Posten har hatt økonomisk bæreevne til å opprettholde et godt utbygd og pålitelig postnett med daglig postombæring i hele landet. Dette sikret alle tilgang til tilnærmet like gode posttjenester overalt.

Konkurranse fra private selskaper som vil «skumme fløten» i de mest urbane områdene, betyr at Posten må bruke store ressurser for å ta opp konkurransen. Posten må dermed nedprioritere resten av landet. Det betyr dårligere posttjenester for de fleste. Spleiselaget vi har hatt, som sikret gode og likeverdige posttjenester i hele landet til lik pris, vil nå forsvinne.

Distriktsfiendtlig

Det er feil at distriktene har fordel av et liberalisert postmarked. EU-land som allerede har liberalisert postmarkedet har erfart det.

I Norge har vi vært enige om en politikk som gir gode rammevilkår for distriktene. Post er nødvendig infrastruktur som gjør det mulig for folk og bedrifter i hele landet å kommunisere med hverandre på like vilkår. Dårligere og dyrere posttjenester ny postlov legger opp til, vil ramme folk og næringsliv i distriktene.

Svekkes næringslivet i distriktene, svekkes også grunnlaget for bosetting. Ringvirkningene kan bli store. Det blir dårligere vilkår for alle som ikke bor og jobber i sentrale strøk.