Foto: Morten Hansen

Postkom har nå rundt 10.400 yrkesaktive medlemmer. Dette tallet har falt jevnt og trutt i takt med de store omstillingene og nedbemanningene i Posten. 

Med utgangspunkt i det man vet nå, har forbundet framskrevet en prognose for medlemsutvikling. Det er laget tre kurver: én optimistisk, én realistisk og én pessimistisk. Alle kurvene går nedover, men de har ulike nivåer på antall medlemmer i 2020. Den optimistiske kurven viser 8.000 medlemmer i 2020, den realistiske viser 7.500, mens den pessimistiske kurven viser at det vil være 7.000 yrkesaktive medlemmer i Postkom i 2020:

Veivalg - graf - medlemsutvikling

Kilde: Postkom

Skal avgjøres i en uravstemning. Medlemmene skal spørres før Postkom eventuelt kan bli del av et annet forbund, eller på andre måter endre sin organisering. Dersom forbundsstyret i Postkom ender opp med å anbefale en løsning hvor Postkom blir en del av et annet forbund eller etablerer et nytt forbund med ett eller flere forbund, sier vedtektene at dette må legges fram for medlemmene i en uravstemning.

Tillitsvalgte opptatt av helheten. Blant Postkoms tillitsvalgte er det et flertall som mener den riktige løsningen vil være at Postkom går inn i et annet forbund. De tillitsvalgte er særlig opptatte av at man ivaretar den lokale organisasjonsstrukturen og opprettholder spisskompetansen man har innenfor post- og banksektoren.

Selv om tillitsvalgte og medlemmer for øvrig peker på områder det er viktig å ivareta i en prosess med andre forbund, kan ingenting av dette oppfattes som ultimatum. Både medlemmer og tillitsvalgte er opptatte av helheten i de løsningene man kommer fram til, går det fram av Postkoms medlemsundersøkelse.  

Viktige medlemsfordeler. Politikk og påvirkning er viktig for Postkoms medlemmer. Men det er også mer konkrete medlemsfordeler som må ivaretas når det eventuelt skal diskuteres med andre forbund å gå inn der.

Uavhengig av hvilken løsning landsmøtet og seinere forbundsstyret lander på, er størrelse på medlemskontingent, forsikringsordninger og tilgang til feriehjem, viktig for medlemmene.

Konsekvenser av medlemsnedgang. Postkom mister medlemmer, men opprettholder brukbar organisasjonsgrad (prosentandel av ansatte i Posten som er organisert i Postkom). Opprettholdelse av organisasjonsgrad sikrer innflytelse overfor arbeidsgiver, men ellers er det noen negative sider ved å bli færre medlemmer. Det rammer økonomien, noe som kan gå ut over servicenivået og medlemsfordelene. Medlemsundersøkelsen viser at medlemmene er bekymret for dette, samt at de frykter at færre medlemmer vil svekke forbundets politiske og faglige gjennomslagskraft.

De viktigste grunnene til å være medlem

Postkoms medlemmer er spurt om hva som er de viktigste grunnene til at de er medlemmer i forbundet. Her er svarene, i prioritert rekkefølge:

  1. Medlemskapet bidrar til trygghet for lønns- og arbeidsvilkår
  2. At medlemmets interesser blir ivaretatt i omstillingsprosesser
  3. Jeg har gode forsikringer som en del av medlemskapet

De viktigste medlemsfordelene

Postkoms medlemmer er spurt om hva som er de viktigste medlemsfordelene. Her er svarene, i prioritert rekkefølge:

  • Forsikringsordningene
  • Tilbudet om å leie hytter og leiligheter
  • Fagbladene Posthornet og LO Finans
Print Friendly, PDF & Email