Arbeidsprogram 2019

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. Det gir føringer for prioriteringene i Postkom på de to organisatoriske nivåene forbund og krets.

(Divisjonstillitsvalgte er sammen med forbundskontoret et utøvende ledd for forbundsstyret)

I 2019 skal Postkom:

  • gjennom god og strukturert informasjon, jobbe for god lokal deltakelse og forankring om veien videre for Postkom
  • jobbe for å fremme heltidsstruktur og at HMS preger arbeidsplassene i bedriftene vi organiserer i
  • jobbe for at arbeid i selskapene Postkom organiserer i utføres av egne ansatte
  • lage et opplegg for kretsene for å styrke tillitsvalgtordningen i de bedriftene vi organiserer i.
  • motivere medlemmer til å skaffe seg eksternt arbeid ved bl.a. å drøfte med Posten tiltak som gir medlemmer hjelp til å finne, og prøve seg i eksternt arbeid.
  • jobbe for at vårt tillitsvalgskorps er forberedt på de omstillinger som kommer, spesielt med tanke på at mange tillitsvalgte også blir berørt
  • jobbe med å sette fokus på at 2019 er valgt som tillitsvalgtes år, gjennom å synliggjøre den lokale tillitsvalgte på egne arbeidsplasser
  • jobbe mot sosial dumping