Når brevpostvolumene er mer enn halvert og stadig færre sender brev, er det ikke lengre grunnlag for postombæring 5 dager i uken. Derfor støtter LO-forbundet Postkom en omlegging til postomdeling annenhver dag under forutsetning av at det settes av tid og penger til omstilling for de ansatte. En antar at et sted mellom 1500 til 2000 postansatte må nedbemannes med en slik omlegging.

 

– Dersom endring til postomdeling annenhver dag gjennomføres i 2020, har vi tid til å få til gode omstillingsprosesser for de postansatte som blir berørt. Det vil også være nødvendig at det settes av midler til en slik omstilling. Dermed er tid og penger til omstilling en forutsetning for vår støtte til en reduksjon i antallet omdelingsdager, uttaler Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom.

Postkom støtter dermed Regjeringen i at det bør kuttes i antallet omdelingsdager for post fra 2020 eller tidligst 18 måneder etter at Stortinget har vedtatt endringen. Dette som en konsekvens av at postvolumene faller kraftig og vil fortsette å gjøre det. Digitaliseringen av samfunnet gjør at det sendes mindre post. Postkom innser at dette har noen negative konsekvenser, men mener at det er bedre at omleggingen er styrt og forutsigbar både for de ansatte, næringslivet og folk flest.

Postkom krever følgende:
• Det settes av minimum 18 måneder fra vedtak til gjennomføring. Erfaringsmessig vet vi at vi trenger den tiden for å finne gode omstillingsmuligheter for en så stor gruppe ansatte.
• Eiers krav til Posten er at det årlige resultatet etter skatt skal være 9 % av egenkapitalen. Vi foreslår at deler av dette overskuddet kan benyttes til omstillingstiltak.
• Det vedtas utbyttestopp fra Posten inntil endringene er implementert og omstillingene er gjennomført.
• Staten må også dekke kostnadene for ulønnsomme posttjenester frem til omleggingen er et faktum.
• Stortinget må vedta kompenserende ordninger for de kundene som i størst grad rammes av omleggingen.

– Både for de ansatte og for kunder av Posten er det være viktig med forutsigbarhet. Vi vil unngå brutaliteten man fikk i Danmark hvor man gikk fra fem dagers omdeling til en dag per uke i løpet av noen måneder, sier Øverland.

Postkoms høringssvar