I forrige uke innstilte forbundsstyret på at Postkom skal gå inn i Fagforbundet. – Fagforbundet har i all hovedsak innfridd de kravene Postkom har stilt. Det er dette som danner grunnlag for forbundsstyrets innstilling til landsstyret, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Postkom stilte klare krav til de forbundene som var aktuelle å gå inn i. Fagforbundet har innfridd disse kravene på en svært tilfredsstillende måte. Postkoms krav er resultatet av 2 års diskusjoner i medlemsmøter, tillitsvalgtkonferanser, forbunds- og landsstyremøter, samt medlems-undersøkelser, gjennomført fra landsmøtet i 2016 og frem til sommeren 2018.

Her er de viktigste elementene i hvordan Fagforbundet har innfridd Postkoms krav:

Organisasjonen
Postkoms kretser opprettholdes og blir fagforeninger i Fagforbundet. De blir egne juridiske enheter og blir finansiert tilsvarende som i dag. På sentralt hold opprettes et bedriftsutvalg som kan sammenlignes med dagens forbundsstyre. En representant fra Postkom får garantert plass i toppledelsen til Fagforbundets gjennom en av ti plasser i Arbeidsutvalget.

Kontingent nivå
Kontingent i Fagforbundet er 1,45% av bruttolønn. Postkom har i dag 1,2% og vi får inntil 6 år til en trinnvis opptrapping av kontingenten. Det vil medføre en økning på mellom 3 – 13 kroner per måned per år i denne perioden. Fagforbundet har et litt lavere kontingenttak enn Postkom.

Forsikringsordningene
Dagens forsikringsordninger videreføres. Alle forsikringspremier betales i tillegg til medlemskontingenten. For en forsikringspakke tilnærmet lik vår pakke 1 er premien kr 120,- per måned. Det er 18 kroner mindre enn i Postkom, men uten Arbeidsulykkeforsikring.

Hytter og ferieleiligheter
Postkom-medlemmer gis forrang til leie av hytter og leiligheter frem til 2025. Videre praksis avklares da.

Tillitsvalgte
Det er Postkoms egne tillitsvalgte som møter arbeidsgiver i drøftinger og forhandlinger.

Både ansatte og tillitsvalgte tilbys ansettelse eller tillitsverv i Fagforbundet ved overgang. De sentrale tillitsvalgtes postale tilhørighet (permisjon fra jobb i Posten) videreføres, slik at de fortsatt kan representere medlemmene i drøftinger og forhandlinger med konsern- og divisjonsledelsen.

Tillitsvalgte i kretsene beholder sine verv i ny organisering. Deres tilsettingsforhold i Posten påvirkes ikke av en sammenslutning.

Annet
Fagforbundet har en betydelig kurs- og opplæringsvirksomhet rettet mot tillitsvalgte. Kurs knyttet til avtaleverket blir opprettholdt minimum på dagens nivå. Dagens stipendordninger opprettholdes.

Posthornet opprettholdes.

Videre behandling
Landsstyret vil behandle forslaget om å gå inn i Fagforbundet på sitt ekstraordinære møte 27. februar. Der vil det også bli gitt en grundig orientering om bakgrunnen for forbundsstyrets innstilling. Dersom landsstyret støtter forbundsstyret vil forslaget gå til uravstemning som vil avholdes i tidsrommet 23. april til 3. mai.

– Dette vil bli en god og fremtidsrettet løsning for Postkom. Det vil gi oss økt gjennomslagskraft og vi vil kunne støtte oss på resurser vi ellers ikke ville hatt, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Print Friendly, PDF & Email