Før nyttår var utredningene fra arbeidsgruppene i prosjekt Forbundsalliansen ute på høring. Ungdomsutvalget i Postkom syns det var på sin plass å komme med sine betraktninger.

Her er vår uttalelse i sin helhet:

Ungdomsutvalget i Postkom har hatt høringsdokumentet oppe til debatt på møte den 24.11.2012.
I forbindelse med dette har vi følgende innspill å komme med:

I ett samfunn som stadig er i endring, er det viktig at vi som arbeidstakerorganisasjon er aktive i møte med fremtidens utfordringer. En sammenslåing av flere forbund ser vi som ett ledd i en slik prosess.
I en fremtidstrettet organisering er det viktig å satse på et godt ungdomsarbeid. Uten dette, vil rekrutteringsgrunnlaget for nye tillitsvalgte falle bort. Uten nye tillitsvalgte har vi ingen langvarig fremtid.
Vi ser det som særdeles viktig at ungdomsarbeidet er en helhetlig og integrert del av forbundet.

Organisering av Forbundsalliansens ungdomsarbeid:

•    Ungdomskonferansen velger Forbundsalliansens sentrale ungdomsutvalg for 4 år av gangen (landsmøteperioden). Dette for å bygge kompetanse og for å sikre en viss form for kontinuitet.
•    Representasjonen i ungdomsutvalget skal baseres på en fordelingsnøkkel etter kjønn, alder, geografi og arbeidsgruppe/bransje. Valget skal foregå i organisatorisk riktig rekkefølge, hvor leder velges først, og deretter resten av utvalget.
•    Det skal avholdes 2 ungdomskonferanser hvert år. En av disse skal vies til opplæring i organisasjonsarbeid. Begge konferansene skal ha en fordelingsnøkkel i forhold til alder/kjønn/bransje og geografi for å sikre at ”alle” er representert.
•    Ungdomskonferansen som avholdes i forkant av hvert landsmøte velger sin kandidat til Forbundsstyret og spiller dette inn til valgkomiteen.
•    Ungdommens representant skal sitte i forbundsstyret på lik linje med de andre medlemmene.
•    Landsmøtet velger forbundsstyret i sin helhet, og tar sikte på en bred sammensetning av kjønn, alder, bransje og geografi.
•    Det skal velges/ansettes en egen ungdomssekretær på heltid.
•    I ett så stort forbund er det viktig at nærheten til medlemmene opprettholdes. Vi anser det derfor som viktig at vi har lokale ungdomstillitsvalgte i alle regioner/geografiske områder som sørger for at det opprettholdes ett aktivt ungdomsarbeid lokalt. Det må settes av resurser til å kunne gjennomføre dette.

•    I tråd med LO, UNI, ITF, CWU osv, ser vi det som mest hensiktsmessig med en øvre aldersgrense på 35 år. I praksis betyr dette at vi får flere unge medlemmer å spille på, samtidig som vi kan bygge kompetanse over lengre tid.
•    I dag representeres de fire forbundene i alle de regionale ungdomsutvalgene til LO. Dette ønsker Postkom Ungdom å fortsette med. Da vi representerer relativt ulike arbeidsgrupper, anser vi det for å være best å fortsette med dette, frem til Forbundsalliansen har ”gått seg til”.

Kompetanseheving:
•    Kompetanseheving i form av kurs og konferanser ser vi som svært viktig. Både for nye og gamle tillitsvalgte. Dette også for å forankre det nye forbundet, øke samholdet og gjøre de tillitsvalgte kjent med nye bransjer og arbeidsområder.
•    Fokus på medlemskurs, ikke bare kurs for tillitsvalgte. Godt skolerte medlemmer er en god ressurs for forbundet og de tillitsvalgte.
•    Gode stipendordninger må videreføres.

Annet:
•    Utenom trekningsperiodene, og etter trekning, så åpnes alle hytter for alle forbundsalliansens medlemmer. Denne overgangsperioden bør ikke være lengre en 5 år.

Postkom Ungdom ser flere utfordringer med Forbundsalliansen, men har tro på at vi gjennom dialog og samarbeid vil komme frem til en løsning, som både medlemmer og tillitsvalgte kan leve godt med.

Nina Elisabeth Tollan, leder
Bjarte Christensen
Mali Solvang
Michael Bentsen
Cathrine Ertsås
Kay Robert Forsbom
Ane Smidesang Slåen
Gaute Astrup Lien