«Jeg er overbevist om at medlemmene og våre saker blir godt ivaretatt i Fagforbundet»

Et valg for framtida

Postkom har vært et flott forbund i 20 år. Det var fremtidsrettet å slå sammen Den Norske Postorganisasjon og Norsk Postforbund for 20 år siden. Nå er det riktig å ta neste skritt og bli en del av et større LO-forbund. I Fagforbundet blir vi en del av en sterk og slagkraftig organisasjon.

Medlemmene og tillitsvalgte har stilt klare krav om hva som er viktig for oss. Disse kravene har Fagforbundet i all hovedsak innfridd. Du kan nå sette deg inn i kravene og hvordan de er innfridd. Det blir noen forandringer, men det meste blir som før. Som medlem vil du forholde deg til de samme lokale tillitsvalgte på arbeidsplassen og i kretsen. Avtaleverket vil være det samme, og styres av oss.

Vi blir del av et større forbund som har tillitsvalgte og kontorer over hele landet. Fagforbundet er et forbund som står opp for velferdsstaten og som kjemper mot privatisering av offentlig virksomhet. Dette er kamper som er viktig for oss. Jeg er overbevist om at medlemmene og våre saker blir godt ivaretatt i Fagforbundet.
Vi har funnet en trygg havn hvor vi kan fortsette å kjempe for det som er viktig for oss. Vi har forbedret vilkårene for våre medlemmer i 135 år. Det skal vi fortsette med, bare med nye, ytre rammer – i et nytt forbund. Derfor håper jeg at Postkoms medlemmer bruker stemmeretten og stemmer ja i uravstemningen i månedsskiftet april/mai.

Odd Christian Øverland
forbundsleder

Det er gode grunner til
å gå inn i Fagforbundet

I Fagforbundet venter vi i spenning på den endelige avgjørelsen av veivalget for dere i Postkom. Vi håper selvsagt at det endelige svaret blir ja. Vi føler egentlig vi har mye å by på og at vi, tross ulikhet, har mange fellestrekk.

Vi står side om side i kampen mot konkurranseutsetting og privatisering. Vi ønsker en sterk offentlig sektor, både fordi det er et pluss for velferdsstaten slik vi kjenner den, men selvsagt også fordi det er lettere å ivareta kvalitet i tjenestene, demokrati, et trygt, helsefremmende arbeidsliv og gode sosiale ordninger i en sterk offentlig sektor.

Postkom stilte tøffe krav til oss som framtidig forbund for sine medlemmer. Det skulle da også bare mangle.

Vi strakk oss så langt vi kunne for imøtekomme disse kravene. Vi er glade for at både forbunds- og landsstyre mener at en sammenslåing med oss i Fagforbundet er det beste for Postkoms medlemmer. Nå er det dere, medlemmene, som skal bestemme og vi venter og håper på resultatet.

Vi skal gjøre alt vi kan for at dere som i dag er medlemmer i Postkom skal kjenne igjen forbundet deres. Postkoms medarbeidere og tillitsvalgte vil fortsette den gode jobben de gjør i dag. Selv om det er stor forskjell på størrelsen mellom oss i Fagforbundet og Postkom, er det to likeverdige parter som skal fortsette videre. Det skal vi klare!

Mette Nord
forbundsleder

«Vi skal gjøre alt vi kan
for at dere som i dag
er medlemmer i
Postkom skal kjenne
igjen
forbundet deres»

«Vi skal gjøre alt vi kan
for at dere som i dag
er medlemmer i
Postkom skal kjenne
igjen
forbundet deres»

Det er gode grunner til
å gå inn i Fagforbundet

I Fagforbundet venter vi i spenning på den endelige avgjørelsen av veivalget for dere i Postkom. Vi håper selvsagt at det endelige svaret blir ja. Vi føler egentlig vi har mye å by på og at vi, tross ulikhet, har mange fellestrekk.

Vi står side om side i kampen mot konkurranseutsetting og privatisering. Vi ønsker en sterk offentlig sektor, både fordi det er et pluss for velferdsstaten slik vi kjenner den, men selvsagt også fordi det er lettere å ivareta kvalitet i tjenestene, demokrati, et trygt, helsefremmende arbeidsliv og gode sosiale ordninger i en sterk offentlig sektor.

Postkom stilte tøffe krav til oss som framtidig forbund for sine medlemmer. Det skulle da også bare mangle.

Vi strakk oss så langt vi kunne for imøtekomme disse kravene. Vi er glade for at både forbunds- og landsstyre mener at en sammenslåing med oss i Fagforbundet er det beste for Postkoms medlemmer. Nå er det dere, medlemmene, som skal bestemme og vi venter og håper på resultatet.

Vi skal gjøre alt vi kan for at dere som i dag er medlemmer i Postkom skal kjenne igjen forbundet deres. Postkoms medarbeidere og tillitsvalgte vil fortsette den gode jobben de gjør i dag. Selv om det er stor forskjell på størrelsen mellom oss i Fagforbundet og Postkom, er det to likeverdige parter som skal fortsette videre. Det skal vi klare!

Mette Nord
forbundsleder

Postkoms krav – Fagforbundets svar

Generelt om kravene: Postkoms 11 krav er resultatet av 2 års diskusjoner i medlemsmøter, tillitsvalgtkonferanser, forbunds- og landsstyremøter, samt medlemsundersøkelser, gjennomført fra landsmøtet i 2016 og frem til sommeren 2018.

Kravene er hver for seg et uttrykk for medlemmenes og tillitsvalgtes prioriteringer av hva som er viktig å ta vare på og videreføre når Postkom blir en del av et annet LO-forbund.

Kravenes omfang er samtidig en erkjennelse av at mottakende forbund allerede har sine vedtekter og sitt prinsipprogram. Endringene Postkom nå gjør er et uttrykk for målet om å skape ny styrke for å være med og forme fremtiden for forbundets medlemmer.

Om avtaleverket: Sammenslutning med Fagforbundet vedrører Postkoms organisasjon. Det betyr at en sammenslutning ikke påvirker lov- og avtaleverk.

Mange, både tillitsvalgte og medlemmer, har stilt spørsmålene: Hva skjer med tariffavtalen vår? Hva skjer med Hovedavtalen? Hva skjer med avtalen om tjenestefri for tillitsvalgte ved en sammenslutning?

Svaret er altså: Ingenting!

Hovedavtalen, partsforholdet, overenskomstene/tariffavtalene – alt som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser – tar vi med oss uforandret inn i et nytt forbund.

Vi har forhandlet og forbedret medlemmenes rettigheter i 135 år. Det skal vi fortsette med, bare med nye, ytre rammer – i et nytt forbund.

 

Generelt om kravene: Postkoms 11 krav er resultatet av 2 års diskusjoner i medlemsmøter, tillitsvalgtkonferanser, forbunds- og landsstyremøter, samt medlemsundersøkelser, gjennomført fra landsmøtet i 2016 og frem til sommeren 2018.

Kravene er hver for seg et uttrykk for medlemmenes og tillitsvalgtes prioriteringer av hva som er viktig å ta vare på og videreføre når Postkom blir en del av et annet LO-forbund.

Kravenes omfang er samtidig en erkjennelse av at mottakende forbund allerede har sine vedtekter og sitt prinsipprogram. Endringene Postkom nå gjør er et uttrykk for målet om å skape ny styrke for å være med og forme fremtiden for forbundets medlemmer.

Om avtaleverket: Sammenslutning med Fagforbundet vedrører Postkoms organisasjon. Det betyr at en sammenslutning ikke påvirker lov- og avtaleverk.

Mange, både tillitsvalgte og medlemmer, har stilt spørsmålene: Hva skjer med tariffavtalen vår? Hva skjer med Hovedavtalen? Hva skjer med avtalen om tjenestefri for tillitsvalgte ved en sammenslutning?

Svaret er altså: Ingenting!

Hovedavtalen, partsforholdet, overenskomstene/tariffavtalene – alt som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser – tar vi med oss uforandret inn i et nytt forbund.

Vi har forhandlet og forbedret medlemmenes rettigheter i 135 år. Det skal vi fortsette med, bare med nye, ytre rammer – i et nytt forbund.

 

GUNNAR AUNE,
Logistikk, Tromsø

– Fagforbundet gir oss styrke og trygghet. De er i tillegg sterke over hele landet. Vi drar nytte av Fagforbundets kompetanse. Samtidig som vi beholder medlemsfordelene våre. Derfor har jeg bestemt meg for å stemme ja. Og det håper jeg du også gjør.

MALI SOLVANG,
Hamar Postterminal

– Postkom har en demokratisk organisasjon som gjennomfører uravstemning blant medlemmene. Nå har du som medlem mulighet til å stemme. Jeg skal bruke min stemme til å slå oss sammen med Fagforbundet. Dette vil gi oss en enorm politisk styrke, som jeg mener er utrolig viktig.

MALI SOLVANG,
Hamar Postterminal

– Postkom har en demokratisk organisasjon som gjennomfører uravstemning blant medlemmene. Nå har du som medlem mulighet til å stemme. Jeg skal bruke min stemme til å slå oss sammen med Fagforbundet. Dette vil gi oss en enorm politisk styrke, som jeg mener er utrolig viktig.

Egen avdeling i nytt forbund for å ivareta Postkoms identitet.

 Lederen av «Postkoms avdeling», sammen med divisjonstillitsvalgte og kretsledere, utgjør et bedriftsutvalg (tilsvarende Postkoms forbundsstyre) som fatter vedtak ihht fullmakter, eventuelt videresender til Fagforbundets forbundsstyre for endelig vedtak.

Posisjon i toppledelsen. Lederen for Postkoms avdeling skal ha plass i mottakende forbunds toppledelse for å sikre faglig og politisk påvirkning for å ivareta «våre» saker.

 Postkom får fast plass med fulle rettigheter i AU som møtes en gang per uke, i forbunds- styret som møtes månedlig og i landsstyret som møtes 4 ganger per år.

 Fra og med landsmøtet i 2025 vil resultatet av valgene på landsmøtene bestemme fremtidig representasjon og posisjoner.

Beholde lokal- og kretsstruktur for å videreføre medlemmenes forankring og nærhet til «sin» tillitsvalgte og for å bidra til forutsigbarhet og trygghet for kretsenes tillitsvalgte.

Postkoms kretser videreføres som fagforeninger.

Fagforeningene er selvstendige juridiske enheter.

Dagens kontingentnivå videreføres for at medlemmenes kostnad ikke skal øke vesentlig. En eventuell økning må oppveies av nye medlemsfordeler.

Kontingent i Fagforbundeter 1,45% av bruttolønn. Postkom får inntil 6 år til en trinnvis opptrapping av kontingenten. Det vil medføre en økning på mellom 3 – 13 kroner per måned per år i denne perioden.

Fagforbundet har et litt lavere kontingenttak enn Postkom.

Egen avdeling i nytt forbund for å ivareta Postkoms identitet.

 Lederen av «Postkoms avdeling», sammen med divisjonstillitsvalgte og kretsledere, utgjør et bedriftsutvalg (tilsvarende Postkoms forbundsstyre) som fatter vedtak ihht fullmakter, eventuelt videresender til Fagforbundets forbundsstyre for endelig vedtak.

Posisjon i toppledelsen. Lederen for Postkoms avdeling skal ha plass i mottakende forbunds toppledelse for å sikre faglig og politisk påvirkning for å ivareta «våre» saker.

 Postkom får fast plass med fulle rettigheter i AU som møtes en gang per uke, i forbunds- styret som møtes månedlig og i landsstyret som møtes 4 ganger per år.

 Fra og med landsmøtet i 2025 vil resultatet av valgene på landsmøtene bestemme fremtidig representasjon og posisjoner.

Beholde lokal- og kretsstruktur for å videreføre medlemmenes forankring og nærhet til «sin» tillitsvalgte og for å bidra til forutsigbarhet og trygghet for kretsenes tillitsvalgte.

Postkoms kretser videreføres som fagforeninger.

Fagforeningene er selvstendige juridiske enheter.

Dagens kontingentnivå videreføres for at medlemmenes kostnad ikke skal øke vesentlig. En eventuell økning må oppveies av nye medlemsfordeler.

Kontingent i Fagforbundeter 1,45% av bruttolønn. Postkom får inntil 6 år til en trinnvis opptrapping av kontingenten. Det vil medføre en økning på mellom 3 – 13 kroner per måned per år i denne perioden.

Fagforbundet har et litt lavere kontingenttak enn Postkom.

CAPTAIN BLÅSEROPPTIL STORM,
Bring Warehousing

– Framtida kommer raskere og raskere. Derfor er det viktig at vi beholder lokale tillitsvalgte i hele organisasjonen, det gir oss trygghet sammen med styrken til Fagforbundet. Nå er det du som bestemmer. Derfor oppfordrer jeg alle til å stemme ja. Gjør som meg. Stem ja!

MARI THRANA,
Logistikksenter, Trondheim

– Tariffavtaler og medlemsfordeler blir som før. Fagforbundet vil at du skal være trygg på jobben din. Det er viktig for meg. Derfor skal jeg bruke stemmeretten. Og håper du gjør det også.

MARI THRANA,
Logistikksenter, Trondheim

– Tariffavtaler og medlemsfordeler blir som før. Fagforbundet vil at du skal være trygg på jobben din. Det er viktig for meg. Derfor skal jeg bruke stemmeretten. Og håper du gjør det også.

Finansiering av kretsene på nivå med dagens ordning for å sikre driften av kretsene og grunnlaget for lokal aktivitet.

30/145 av kontingenten overføres til fagforeningene (kretsene). Det er på samme nivå som i dag.

I de årene de tidligere Postkom-medlemmene betaler lavere kontingent enn 1,45%, vil fagforeningene (kretsene) likevel få overført sin del uavkortet.

Egenkapitalen i dagens kretser videreføres i de nye fagforeningene.

Tillitsvalgte (ikke ansatte) i møte med arbeidsgiverne for at medlemmene som, direkte eller indirekte, velger de tillitsvalgte også skal kunne vrake dem.

Det er Postkoms egne tillitsvalgte som møter arbeidsgiver i drøftinger og forhandlinger.

De tillitsvalgte henter kompetanse eller bisittere fra fagmiljøene (organisasjonstillitsvalgte), lokalt eller sentralt, inkl fra kompetansesentrene.

Forsikringsordningene videreføres for å ta vare på medlemsgoder som sikrer medlem- mene og deres familier både i arbeid og fritid, til en rimelig pris.

 Dagens forsikringsordninger videreføres. Alle forsikringspremier betales i tillegg til medlemskontingenten, slik medlemmene i Postkom gjør i dag.

 For en forsikringspakke tilnærmet lik vår pakke 1 er premien kr 121,- per måned. Det er 17 kroner mindre enn i Postkom, men uten Arbeidsulykkeforsikring.

Eget fagblad. Posthornet er Norges eldste fagblad og en viktig kommunikasjonskanal.

 Posthornet videreføres. På sikt bør stoffet integreres i Fagbladet, som er fagforbundets fagblad.

 Det digitale nyhetsbrevet med stoff fra Postkoms organisasjonsområder, som Fri Fagbevegelse sender digitalt til medlemmene, videreføres.

Finansiering av kretsene på nivå med dagens ordning for å sikre driften av kretsene og grunnlaget for lokal aktivitet.

30/145 av kontingenten overføres til fagforeningene (kretsene). Det er på samme nivå som i dag.

I de årene de tidligere Postkom-medlemmene betaler lavere kontingent enn 1,45%, vil fagforeningene (kretsene) likevel få overført sin del uavkortet.

Egenkapitalen i dagens kretser videreføres i de nye fagforeningene.

Tillitsvalgte (ikke ansatte) i møte med arbeidsgiverne for at medlemmene som, direkte eller indirekte, velger de tillitsvalgte også skal kunne vrake dem.

Det er Postkoms egne tillitsvalgte som møter arbeidsgiver i drøftinger og forhandlinger.

De tillitsvalgte henter kompetanse eller bisittere fra fagmiljøene (organisasjonstillitsvalgte), lokalt eller sentralt, inkl fra kompetansesentrene.

Forsikringsordningene videreføres for å ta vare på medlemsgoder som sikrer medlem- mene og deres familier både i arbeid og fritid, til en rimelig pris.

 Dagens forsikringsordninger videreføres. Alle forsikringspremier betales i tillegg til medlemskontingenten, slik medlemmene i Postkom gjør i dag.

 For en forsikringspakke tilnærmet lik vår pakke 1 er premien kr 121,- per måned. Det er 17 kroner mindre enn i Postkom, men uten Arbeidsulykkeforsikring.

Eget fagblad. Posthornet er Norges eldste fagblad og en viktig kommunikasjonskanal.

 Posthornet videreføres. På sikt bør stoffet integreres i Fagbladet, som er fagforbundets fagblad.

 Det digitale nyhetsbrevet med stoff fra Postkoms organisasjonsområder, som Fri Fagbevegelse sender digitalt til medlemmene, videreføres.

JANNICKE SKAANES,
LO Finans Postkom

– Finansnæringen preges av oftere og mer omfattende omstillinger. Gjennom å slå oss sammen med et annet forbund vil vi få mer ressurser og politisk styrke. Dette vil sikre deg som medlem og ivareta dine rettigheter. Bruk stemmeretten i uravstemningen. 

Hytter og leiligheter. Målet er å ivareta tilgjengelighet og bruksverdi for dagens medlemmer.

Feriehjemsenheten plasseres i et «eiendomskontor» sentralt i Fagforbundet.

Fagforbundet eier i dag også hytter som leies ut til medlemmer og som kan gjøres tilgjengelig for dagens Postkoms medlemmer.

Postkom-medlemmer gis forrang til leieav «deres» hytter og leiligheter frem til 2025. Videre praksis avklares da.

Andre medlemstilbud: Stipend og kurs. Målet er å videreføre medlemstilbudene.

Gjeldende stipendordning videreføres. Kurs- og opplæringsvirksomheten knyttet opp mot avtaleverket videreføres minimum på dagens nivå.

Tillitsvalgte og ansatte behandles som ved en «virksomhetsoverdragelse» slik at rettigheter ivaretas og videreføres. Tillitsvalgte i kretsene som har tjenestefri viderefører sitt ansettelsesforhold i Posten.

Både ansatte og tillitsvalgte tilbys ansettelse eller tillitsverv i Fagforbundet ved overgang. Opparbeidede rettigheter blir ivaretatt.

De sentrale tillitsvalgtes postale tilhørighet (permisjon fra jobb i Posten) videreføres, slik at de fortsatt kan representere medlemmene i drøftinger og forhandlinger med konsern- og divisjonsledelsen.

Tillitsvalgte i kretsene beholder sine verv i ny organisering. Deres tilsettingsforhold i Posten påvirkes ikke av en sammenslutning.

Hytter og leiligheter. Målet er å ivareta tilgjengelighet og bruksverdi for dagens medlemmer.

Feriehjemsenheten plasseres i et «eiendomskontor» sentralt i Fagforbundet.

Fagforbundet eier i dag også hytter som leies ut til medlemmer og som kan gjøres tilgjengelig for dagens Postkoms medlemmer.

Postkom-medlemmer gis forrang til leieav «deres» hytter og leiligheter frem til 2025. Videre praksis avklares da.

Andre medlemstilbud: Stipend og kurs. Målet er å videreføre medlemstilbudene.

Gjeldende stipendordning videreføres. Kurs- og opplæringsvirksomheten knyttet opp mot avtaleverket videreføres minimum på dagens nivå.

Tillitsvalgte og ansatte behandles som ved en «virksomhetsoverdragelse» slik at rettigheter ivaretas og videreføres. Tillitsvalgte i kretsene som har tjenestefri viderefører sitt ansettelsesforhold i Posten.

Både ansatte og tillitsvalgte tilbys ansettelse eller tillitsverv i Fagforbundet ved overgang. Opparbeidede rettigheter blir ivaretatt.

De sentrale tillitsvalgtes postale tilhørighet (permisjon fra jobb i Posten) videreføres, slik at de fortsatt kan representere medlemmene i drøftinger og forhandlinger med konsern- og divisjonsledelsen.

Tillitsvalgte i kretsene beholder sine verv i ny organisering. Deres tilsettingsforhold i Posten påvirkes ikke av en sammenslutning.

Har du andre spørsmål?
Søk opp gruppa «Postkom – veien videre» på Facebook.

Les mer om hvordan våre krav ble innfridd på:
www.postkom.no

 

Uravstemning

Pågår fra tirsdag 23. april til fredag 3. mai

Vinn premie!

Ved å delta i uravstemningen blir du med i trekningen
av 15 reisegavekort á kroner 5000,-